اجلاس مشترک اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا،کلن، آلمان ۲۰۰۷

Leave a Comment