اخبار مرکز

دولت بی نظیر و اقتصاد کم نظیر

یادداشت اقتصادی جناب آقای روحانی!! متأسفانه تناقض در سخنان تان موج میزند و اگر در نشست مطبوعاتی امروز کسی سخنان شما را چندان به چالش نکشید دلیلی بر تأیید فرمایشات شما نبود بلکه به این خاطر بود که جمعی از مدیران رسانه های...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب