اخبار مرکز

رمز دوم پویا با سبک و سیاق فعلی قابل اجرا نیست!!

“رمز دوم پویا” باید بنحوی طراحی شود که استفاده از آن برای تمامی مشتریان بانکها در سراسر ایران سهل و قابل استفاده باشد بنوعی که افراد باسواد و بیسواد، پیر و جوان، تهرانی و شهرستانی، گوشی دار و بی گوشی، تک کارتی و...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب