اخبار ایران و جهان

اخبار مرکز

آقای روحانی! چرا اینقدر اصرار به بازگشایی سریع بانکها و ادارات دارید؟

پرسش سبزعلیپور از روحانی آقای روحانی! چرا با بازگشایی زود هنگام ادارات و بانکها عده ای از مردم را تحت عنوان کارمند و عده ای دیگر را تحت عنوان ارباب و رجوع از منزل بیرون میکشید و جان آنان را به خطر می اندازید؟ آنهم...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب