اخبار مرکز

“تهران” شهر بی صاحب و رها شده!!

سبزعلیپور مطرح کرد حال کاری به این ندارم که کدام شهردار خوب بود و کدام بد بود، کدام اصولگرا بود و کدام اصلاح طلب، کدام خوش قیافه بود و کدام بد قیافه و…. ولیکن چنانچه به عملکردهای دو شهردار نگاه کنیم وجداناً کفۀ کدامیک...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب