اخبار مرکز

از تحمیل مدیران ضعیف و رفیق به بانکها خودداری کنید/ بانکها را حیاط خلوت خودمان نکنیم

سبزعلیپور اظهار داشت واقعیت براین است که مدیریت غلط بانکها میتوانند بعنوان یک عامل اساسی در ایجاد بحران های پولی و بانکی، سر منشاء ایجاد و یا تقویت ضرر، زیان و انحرافات خطرناک اقتصادی باشد. محمدرضا سبزعلیپور رئیس...

مراكـز تجارت جهانـي منتخب