سازماندهی و برگزاری نمایشگاههای موقت خارجی در بازارهای هدف با ارائه تسهیلات ویژه بشرکتهای عضو

exhibition_centre_680

یکی از خدمات ویژه مراکز تجارت جهانی سازماندهی و برگزاری نمایشگاههای موقت ۳ الی ۵ روزه در بازارهای هدف در سراسر جهان میباشد. این نمایشگاهها بصورت عمومی و تخصصی برنامه ریزی شده و با ارائه تسهیلات خاص و قیمتهای ترجیحی به اعضاء مرکز در همه کشورهای جهان برگزار میشوند.