تأمين نيروي كار لازم براي شركتهاي عضو در قبال اخذ حداقل هزينه هاي صرف شده

hr-touch

بانك تامين نيروي كار:
استخدام نيروي كار متخصص و ساده در واحد هاي اقتصادي يك امر مهم و اجتناب ناپذير است، بهمين خاطر مديران شركتهاي عضو مركز جهت تأمين نيروهاي مورد نياز خود از طرق مختلف، افراد جوياي كار را شناسايي كرده و پس از طي مراحل طولاني، نيروي منتخب خويش را جذب مي نمايند.
لکن در اغلب موارد شناسايي نيروي كار مفيد مستلزم صرف هزينه هاي گزاف و وقت زياد ميباشد كه بعضاً آن استخدام توجيه اقتصادي نداشته و يا پس از طي مراحل طولاني، نيروي مورد نظر پيدا نميشود.
مسئولين مركز جامع صادرات و واردات ايران بمنظور حل مشكل اعضاء خود، بانك تأمين نيروي كار شركتها را در دستور كار قرار داده اند بطوريكه اين بخش بطور رايانه اي ايجاد و بمرور زمان از تمامي افراد جوياي كار در تخصصهاي مختلف دعوت بعمل ميآورد تا مشخصات خود را جهت ثبت در رايانه به مسئولين بخش ارائه دهند.
لذا پس از ثبت مشخصات افراد جوياي كار در بخش رايانه اي مركز، كليه مديران شركتهاي عضو در هنگام نياز به استخدام نيروي كار، مراتب را به بخش مربوطه مرکز اطلاع ميدهند و در نهايت يك ليست از افراد ثبت شدهبه همراه عكس آنها دراختيار شركت متقاضي قرار ميگيرد تا پس از بررسيهاي بعمل آمده، نيروي کار مورد نظر از بين افراد معرفي شده انتخاب و به استخدام شركت در مي آيند.