ايجاد بخش مترجمين خارجي مركز بمنظور همراهي شركتهاي عضو در جلسات و نشستهاي اقتصادي خود با طرف هاي خارجي

18465_Translator

مديران شركتهاي فعال در عرصه تجارت جهانی، به طرق مختلف با مسئولين شركتها و هيأتهاي خارجي در تماس هستند و در اكثر مواقع مجبورند تا با زبانهاي خارجي با آنها مذاكره نمايند.
با توجه باينكه دو مجموعه اقتصادي خارجي براي انجام داد و ستد بين المللي و عقد قرارداد، نيازمند درك فیمابین بوده و اين درك فقط از طريق مذاكره و صحبت كردن بدست مي آيد كه در اكثر موارد گفتگوي حضوري طرفين بدون كمك افراد متخصص كارساز نخواهد بود.
در همين راستا مقرر شده است تا شركتهاي عضو مركز زمانيكه ميزبان هيأتهاي خارجي ميباشند و يا جلسه اي با افراد خارجي دارند حداقل چند روز قبل مسئولين مربوطه در مركز جامع صادرات و واردات ايران را از برنامه خويش مطلع سازند تا نسبت به در اختيار گذاردن مترجم زبان مورد نظر اقدام مقتضي صورت پذيرد. لازم بتوضيح است مترجمين باتجربه و آشنا به زبانهاي رايج جهان جهت فعالیت در بخش مترجمین مرکز انتخاب و به استخدام این مجموعه درميآيند تا تخصص آنها در مواقع ضروري مورد بهره برداري علاقمندان قرار گيرد .