انعكاس اخبار شركتهاي عضو مرکز جامع صادرات و واردات ايران در رسانه هاي گروهي و سازماندهي كنفرانسهاي خبري و مطبوعاتي براي مديران عامل شركتهاي عضو

news

اداره اخبار مركز:
مديران شركتهاي عضو از بابت موفقيتها و يا مشكلاتي كه بر سر راه فعاليتشان بوجود مي آيد نيازمند ارتباط با مردم و مسئولين محترم كشوري ميباشند، که اين ارتباط بطور كامل و جامع فقط از طريق رسانه هاي گروهي و روزنامه هاي كثيرالانتشار ميسر ميگردد.
بحث اطلاع رساني در اين دوره از زمان نقش اساسي را در روند فعاليتهاي شركتها بازي ميكند كه بخشي از اين اطلاع رساني از طريق آگهي هاي بازرگاني و با پرداخت هزينه هاي کلان آن انجام ميشود.
اما بخش مهمتری از اطلاع رسانی از طريق كنفرانسهاي مطبوعاتي مديـران عامل شركتها با ارباب جـرايد و ياارسال اخبار بر روي تلكس خبرگزاريها امكانپذير میگردد.
اداره اخبار مركز جامع صادرات و واردات ايران سعي براین دارد تا علاوه بر اينكه اخبار شركتها را طبق درخواست خودشان بر روي تلكس خروجي خبرگزاريها هماهنگ نمايد، بلكه با همكاري ارباب جراید و روزنامه هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي و مجلات تخصصي نسبت به برگزاري كنفرانسهاي مطبوعاتي مديران عامل شركتهاي عضو در طي سال طبق اعلام عاليترين مقام شركت اقدام نمايد.
با عنایت به اهداف مسئولین مرکز جامع صادرات و واردات ايران درخصوص حمایت از فعالیت مديران شركتهاي عضو با توصل به اهرم اطلاع رسانی و باتوجه باینکه غالب رسانه های گروهی سمعی و بصری داخلی در انحصار دولت بوده و بخش دیگری از آنها که مالکیت خصوصی را یدک میکشند نیز عمدتاً وابسته به احزاب و گروههای سیاسی میباشند که هیچگاه نميتوانند بدون چشم داشت دلسوز و یا مشکل گشای بنگاههای اقتصادی باشند بهمین خاطر شورای عالی سیاستگذاری مركز جامع صادرات و واردات ايران برنامه ای را جهت تأسیس و راه اندازی خبرگزاري اختصاصی مركز تحت نام اختصاری (جامع نيوز) تدوین نمودند تا این خبرگزاری با تمرکز ویژه ای نسبت به انعکاس اخبار اقتصادی و مشکلات شرکتهای عضو اقدام نماید.