انجام عملیات بازاریابی و شناسائی خریداران کالاهای شرکتهای عضو

pressing modern social buttons

pressing modern social buttons

خدمات بازاريابي و شناسايي خريداران:
كارشناسان مركز جامع صادرات و واردات ايران از راهها و روشهاي مختلف، بازارهاي جهاني را مورد مطالعه قرار ميدهند تا بتوانند خريداران كالاها و خدمات قابل صدور و ورود شركتهاي عضو مركز را شناسايي نموده و زمينه ارتباط و آشنايي ايشان (خريدار و فروشنده) را بوجود آورند.
در اين بخش از خدمات مركز، كارشناسان هر رشته با توجه به دسته بنديهاي كالايي، از طرق مختلف كار بازاريابي بين المللي را انجام ميدهند و بمحض رسيدن درخواست خريد از هرگوشه جهان، تصوير درخواست رسيده را با عنايت بنوع رشته كالايي آن، به اداره صادرات شركت يا شركتهاي عضو مركز در همان رشته ارسال ميكنند تا مديران شركت مربوطه بطور مستقيم و بدون واسطه بتوانند با خريدار يا خريداران خارجي ارتباط برقرار كرده و كالاي درخواست شده را به ايشان بفروشند.

روشهاي بازاريابي :
دراين بخش بمنظور شناسايي بازارهاي بالقوه و بالفعل كالاها و خدمات اعضاء مكانيسم هاي متعددي بشرح زير اجرا ميشود:
۱- شناسايي و ارتباط با شبكه گسترده سازمانهاي بين المللي اقتصادي جهان از قبيل مراکز تجارت جهانی W.T.C و……
۲- ارتباط با سفارتخانه ها و دفاتر سازمانهاي اقتصادي خارجي در ايران
۳- دعوت از هيأتهاي اقتصادي خارجي براي بازديد از امکانات مركز
۴- دريافت اطلاعات مورد نياز از طريق سفرهاي كارشناسي
۵- ارتباط مستقيم با خريداران از طريق سايتهای مركز
۶- حضور در بازارهای هدف در سراسر جهان با برگزاری نمایشگاههای اختصاصی
و…