امكان استفاده اعضاء از تخفيف در هزينه رستورانهاي طرف قرارداد مركز

24-7RestaurantDelhi

باعنایت باينكه مديران شركتهاي عضو مركز جهت انجام مذاكرات تجاري خود با ميهمانان داخلي و خارجي خويش، مجبور به استفاده از خدمات رستورانهاي مختلف ميباشند و بعضاً از سرويس دهی غالب رستورانهاي موجود نيز راضي نيستند.
بهمين دلیل مقرر شده است تا تعدادي از رستوران هاي درجه يك در تهران و مراكز استانها انتخاب و طي قراردادي به زنجيره رستورانهاي همكار و طرف قرارداد مركز جامع صادرات و واردات ايران بپيوندند.
مسئولين شركتهاي عضو مركز جامع صادرات و واردات ايران نیز ميتوانند با در اختيار داشتن كارت عضويت مركز با مراجعه به رستورانهاي طرف قرارداد از خدمات مطلوب و قابل قبول رستورانهاي مركز بهره مند گردند.
ضمناً درصورت عدم رضايت از سرويس دهی هر یک از رستورانهای طرف قرارداد مرکز، پس از وصول شکایت و اعلام مورد به مسئولين ذيربط، مسئولین مركز با مديران رستوران خاطي برخورد و در صورت لزوم نسبت به فسخ قرارداد همكاري با رستوران مورد نظر اقدام خواهند نمود.
لذا درصورت حصول نتیجه و عقد قرارداد همکاری با رستورانهای منتخب، ليست اسامي آنها همراه با اطلاعات لازمه طي كتابچه اي براي استفاده اعضاء ارسال خواهد شد.