ارائه خدمات مالی و اعتباری و تأمین سرمایه جهت پیشبرد طرحها و پروژه های اقتصادی اعضاء طبق تأیید کارشناسان مرکز

FinancialServices

نیاز به خدمات پولی، بانکی و اعتباری رکن جدائی ناپذیر فعالیتهای اقتصادی بوده و عدم حضور هریک دیگری را پوچ و بی اعتبار میکند لاجرم ارائه خدمات پولی، اعتباری و تأمین سرمایه جهت پیشبرد طرحها و پروژه هایاقتصادی شرکتهای عضو مركـز جامع صادرات و واردات ايران جزء مهمترین و حساس تـرین خدمات این مرکـزمحسوب میگردد. لذا در این راستا مقرر شده است تا به نیازها و درخواستهای مالی و اعتباری اعضاء طبق تأیید کارشناسان مرکز رسیدگی و ترتیب اثر داده شود.
ضمناً باتوجه به نیاز بیش از حد شرکتها به تسهیلات مالی و بمنظور ارائه خدمات پولی و بانکی مطلوب و حفظ و رعایت اصول مشتری مداری از نظر کمی و کیفی، مسئولین مرکز تصمیم براین گرفته اند تا با اقتباس از سایر مراکز تجارت جهانی در کشورهای پیشرفته اقدام به راه اندازی مجموعه ای مستقل تحت نام مركز خدمات نوين بانكي ایران بنمایند تا از این طریق بتوانند شرکتهای عضو مرکز را از خدمات بهتر و در سطح استانداردهای جهانی بهره مند سازند.