ارائه خدمات دفتری Office space

modern-office-space-austin

غالب مراکز تجارت جهانی فعال در شهرهای بزرگ و کوچک جهان تسهیلات اداری و دفتری اعضاء خود را مهیا و با سرویس های درجه یک و بقول معرف بصورت VIP در اختیار علاقه مندان قرار میدهند. این مراکز با ساخت برجهای بزرگ تجارت جهانی (International Trade Tower) که غالباً جزء بزرگترین و بلندترین ساختمانهای جهان میباشند شرکتهای عضو داوطلب خود را با اخذ هزینه های مصوب، در آن برجها مستقر و تمام خدمات اداری و دفتری مورد نیاز آنها را فراهم و در اختیارشان میگذارند.
البته برخی از مراکزی که هنوز موفق به ساخت برج تجارت جهانی خود نشده اند خدمات اداری اعضاء را خارج از مجموعه مرکز تجارت جهانی فراهم و به متقاضیان واگذار میکنند.