ارائه خدمات حفاظتي و نگهباني به اعضاء مركز با همكاري نيروي انتظامي

security_5897936-655x280

در ايـن بخش با همكاري نيروي انتظامي، خدمات حفاظتي و نگهباني به شركتهاي عضو ارائه ميگردد، بديـن ترتيب كساني كه نيازمند حفاظت شخصي از خويش يا ميهمانان داخلي و خارجي خود ميباشند،ميتوانند با هماهنگي قسمت مربوطه در مركز از افراد متخصص نيروي انتظامي بهره جويند و در موارديكه نيازمند استفاده از نگهبان يا نگهباناني جهت پاسداري از جلسات يا سمينارها، كنفرانسها، ساختمانهاي شخصي يا اداري و …. ميباشند، ميتوانند از طريق مسئولين اين بخش نسبت به تأمين نيروي نگهباني مورد نظر خويش اقدام نمايند.