ارائه خدمات تشريفات فرودگاهي ( CIP) به اعضاء و ميهمانان داخلي و خارجي ايشان

maxresdefault

مديران شركتهاي عضو مركز ميتوانند با هماهنگي بخش مربوطه در مركز جامع صادرات و واردات ایران و با پرداخت حداقل هزینه های متعلقه بمنظور راحتي خويش هنگام سفرهاي داخلي و خارجي و همچنين در مواقعي كه پذيراي ميهمان يا ميهمانان داخلي و خارجي هستند نسبت به استفاده از خدمات سالن تشريفات فرودگاه VIP یا CIP استفاده نمايند.