گالری تصاویر

IMG_0013_resizeتصاویر مجمع عمومی تجارت جهانی استانبول ، ترکیه ۲۰۰۶

Picture 040
اجلاس مشترک اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا ، کلن ،آلمان ۲۰۰۷

IMG_0013_resize
تصاویر اجلاس مشترک اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا – پسکارا – ایتالیا ۲۰۰۸

DSC_0538
تصاویر مجمع عمومی تجارت جهانی دبی ۲۰۰۸

KIF_4276
تصاویر اجلاس اقتصادی شانگ یانگ – چین ۲۰۰۹

KIF_4276
عکسهای اجلاس فتورالیا قطر ۲۰۰۹

DSC_0335
عکسهای اجلاس فتورالیا پاریس فرانسه ۲۰۰۹

DSC_0054
تصاویر اجلاس مشترک اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا سوئد فنلاند (استکهلم) ۲۰۰۹

DSC_0300
تصاویر اجلاس مشترک اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا سوئد فنلاند(هلسینکی) ۲۰۰۹

china 1 525
تصاویر اجلاس اقتصادی شیان چین ۲۰۱۰

U.S.A 295
تصاویر مجمع عمومی تجارت جهانی نیواورلند آمریکا ۲۰۱۰

DSC_0103
تصاویر اجلاس اقتصادی چانگ ژو چین ۲۰۱۱

DSC_0103
تصاویر اجلاس مشترک اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا – الجزیره – الجزایر ۲۰۱۱