تعریف مرکز

140044_335مفهوم مركز تجارت جهاني مفهومي است فراتر از يك ساختمان، يك حركت يا يك سازمان، بلكه همراه كننده تجارت و سازمانهاي دولتي دخيل در تجارت جهاني است. بعبارتي ديگر مركز تجارت جهاني كليه خدمات مربوط به تجارت جهاني را در زير يك سقف جمع آوري مي نمايد. اين خدمات شامل ارائه اخبار و اطلاعات اقتصادي و تجاري، ارتباطات، باشگاههاي تجارت جهاني، برنامه هاي آموزشي تجاري، سازماندهي هيأتهاي تجاري و اقتصادی، آماده سازی و مهیای امكانات نمايشگاهي و عرضه كالا و…. ميگردد. مركز تجارت جهاني بعنوان يك مركز تجاري (Business Center) خدمات موجود بخش خصوصي و دولتي فعال در امر تولید و تجارت را تكميل و حمايت ميكند.
مراكز تجارت جهاني در هريك از مراكز شهري مهم ايران و جهان قابل ايجاد ميباشد. مراكز تجارت جهاني به اعضاء خود اين توانايي را اعطاء ميكنند كه با مردمي از هر نوع ايدئولوژي در مورد مسائل اقتصادي به توافق برسند و مرزهاي سياسي و جغرافيائي كشورها دلايلي براي ايجاد همكاري تلقي ميگردند تا خطوط تمايز و جدايي.