سازماندهی و دراختيار گذاردن سالنهاي كنفرانس جهت برگزاري جلسات شركتهاي عضو با نرخهاي ترجيحي

JY9ey در اختيار گذاردن سالنهاي كنفرانس : مديران شركتهاي عضو در غالب موارد بمنظور برگزاري جلسات، سمينارها و مجالس مختلف، مجبور به استفاده از امکانات مراکز همایش و سالنهاي متعدد ميباشند . باتوجه باينكه رزرو سالنها و در برخي موارد هزينه هاي سرسام آور اجاره مراکز همایش، موجب برهم خوردن نظم و برنامه شركتها ميگردد لذا مسئولين مركز جامع صادرات و واردات ايران بر آن شده اند تا با شناسايي سالنهاي مجهز در تهران و شهرهاي بزرگ با ظرفيتهاي گوناگون، نسبت به عقد قرارداد با مسئولين امر اقدام و همكاري لازمه را با آنها آغاز نمايند. مديران شركتهاي عضو در صورت نياز به استفاده از خدمات سالنها ميتوانند از طريق بخش مربوطه در مركز جامع صادرات و واردات ايران نسبت به رزرو سالن مورد نظر خویش با نرخهای ترجیحی اقدام نمایند.