برنامه جامع اتحادیه مراکز تجارت جهانی جهت دسترسی به بازار بزرگ چین ۲۰۱۶ (شهر شیامن – استان فوجیان – چین)

2016 WTCA Access China Logo 3https://www.wtca.org/events/cifit-2016-wtca-access-china-program

Leave a Comment